Việc Làm này đã được đăng cách đây 40 ngày...
3

applicants

fulltime Tuyen dung

at Cong ty TNHH KIDO Ha Noi ở khu vực Hung Yen

Cong ty TNHH KIDO Ha Noi
Duong D1, Khu D, Khu cong nghiep Pho Noi A – Van Lam – H­ung Yen
Tel: 0321 397 2750 Fax: 0321 397 2748.
Thong bao tuyen dung
Cong ty TNHH KIDO Ha Noi la cong ty 100% von cua Han Quoc duoc thanh lap va di vao hoat dong ke tu thang 2 nam 2005. La cong ty may mac xuat khau dI cac nuoc EU, USA….
Doanh thu 16 nghin ty USD/ nam.
Van phong chinh tai Seoul Han Quoc, cac cong ty chi nhanh tai China, Vietnam, Indonesia, Korea.
De mo rong san xuat cho nam 2011, Cong ty TNHH KIDO Ha Noi
Dia chi: Duong D1, khu D, khu cong nghiep pho Noi A - Van Lam - Hung Yen - Viet Nam can tuyen dung them so lao dong nhu­ sau:
1. Nhan vien hanh chinh : 05 nguoi ( kinh nghiem 2 nam tro len, tieng anh tot).
2. Nhan vien ke toan : 05 nguoi (kinh nghiem 2 nam tro len, tieng anh tot).
3. Nhan vien lam bao hiem: 05 nguoi (kinh nghiem 2 nam tro len, tieng anh tot)
4. Nhan vien xuat nhap khau: 05 nguoi ( tieng anh tot, co kinh nghiem 3 nam tro len)
5. Cong nhan may cong nghiep: 500 nguoi.
6. Cong nhan phu viec: 100 nguoi.
7. Cong nhan cat: Nam 10 nguoi, Nu 10 nguoi.
8. Nhan vien ky thuat may: Nam 10 nguoi, Nu 10 nguoi.
9. Cong nhan kho: Nam 05 ng­uoi, Nu 05 ng­uoi.
10. Lai xe nang: 01 nguoi
11. Nhan vien kiem hang, kiem hang tai cong ty va cac cong ty gia cong ngoai : Nam 20 nguoi, Nu 20 nguoi. ( tieng anh chuyen nganh tot )
Quyen loi duoc huong :
- Ngoai muc luong uu dai, ng­uoi lao dong duoc huong phu cap tien nha o, tien tham nien hang thang.
- Duoc dong BHXH, BHYT sau thoi gian thu viec 1 thang va ký hop dong voi cong ty.
- Co che do an ca, dieu kien cham soc yte, tien phep, th­uong thang luong thu 13 cho nguoi lao dong.
Ho so gom:
- So yeu lý lich tu thuat, Yeu cau ghi ro qua trinh cong tac cua ban than tai cac Cong Ty khac ( neu co).
- Giay chung nhan suc khoe ( do benh vien Huyen cap).
- Giay khai sinh ( ban sao ).
- Ban cong chung bang tot nghiep, bang nghe, van bang lien quan ( neu co )
- Don xin viec.
- Chung minh th­u nhan dan ( cong chung).
- 04 anh mau 4 x 6 cm.
Thoi gian nop ho so vao cac buoi sang tu 8h00 tat ca cac ngay trong tuan tu thu hai den thu b­ay.
Cong ty TNHH KIDO Ha Noi


« Quay lại danh mục việc làm vưa rồi
Nếu đây là 1 tin sai; nội dung xấu; tin spam; lừa đảo ...! Báo cho chúng tôi biết   
Giới Thiệu cho bạn bè qua email
Đăng tin vào ngày 14-06-2011
Được xem: 1051 lần